Nukepedia

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ADDT

Accelerator driven transmutation technology

Transmutační urychlovačem řízená technologie. V budoucnu by mohla zefektivnit dosavadní způsoby uvolňování jaderné energie. Existuje od 50. let XX. století.

ANTIHMOTA

ANTIMATTER

Druh hmoty, složené z antičástic k běžným částicím. Studuje se v experimentech na urychlovači částic CERN, v pozemském blesku a ve vesmíru.

ATOM

ATOM

Nejmenší částice hmoty běžné hmoty, chemicky už nedělitelná. Pouze jadernou reakcí. Skládá se z jádra (s protony a neutrony) a z obalu (s elektrony).

BAZÉN PRO VYHOŘELÉ PALIVO

 

SPENT FUEL POOL

Bezprostřední odkládací kapacita pro vyhořelé palivové soubory, vyjmuté z reaktoru. Spočinou v něm pod stínící vodou bezpečně po dobu 10 let.

BECQUEREL (Bq)

BECQUEREL (Bq)

V soustavě SI jednotka intenzity záření zdroje radioaktivního záření. Nese jméno objevitele radioaktivity Henri Becquerela (1852-1908).

BOHR NIELS

niels_bohr.jpg(1885-1962)
Dánský tvůrce 1. kvantového modelu atomu a principu komplementarity, spolutvůrce kvantové mechaniky. Laureát Nobelovy ceny. Více...

CERN

EUROPEAN LABORATORY FOR PARTICLE PHYSICS

(Evropská laboratoř pro fyziku částic)
Největší současné výzkumné centrum částicové fyziky. Zkoumá složení hmoty. Experimentuje s obřími urychlovači a detektory částic.

CURIEOVI

CURIE

Pierre (1859-1906) a Marie (1867-1934)
Objevitelé piezoelektrického jevu, radioaktivity a prvků polonia a radia. Mj. pracovali s jáchymovským uranitem.

CYKLOTRON

CYCLOTRON

Cyklický vysokofrekvenční urychlovač pro urychlování těžkých nabitých částic pomocí vysokofrekvenčního elektrického pole. První sestavil E. O. Lawrence (1930).

ČERNOBYL

CHERNOBYL

Jaderná elektrárna na Ukrajině, místo dosud největší havárie jaderné elektrárny (26.4.1986). Ve stupnici INES zařazená v nejvyšší 7. kategorii. Zemřelo 31 lidí, 116 tisíc evakuováno.

DÁVKOVÝ EKVIVALENT

EQUIVALENT DOSE

Biofyzikální veličina, jež vyjadřuje biologický účinek ionizujícího záření. Závisí na absorbované dávce a typu záření. Udává se v sievertech.

DÉMOKRITOS z Abdér

DEMOCRITUS OF ABDERA

(460 - 370 př. n. l.)
Tvůrce materialistické koncepce pojmu atom – věčného, neviditelného, neměnného a nezničitelného elementu, jenž tvoří veškerou hmotu.

DUKOVANY

DUKOVANY

1.česká jaderná elektrárna (1985-87) se 4 bloky VVER. Dodnes vygenerovala přes 360 mld. kWh energie a pokrývá cca 20 % domácí poptávky po elektrickém proudu.

ELEKTRON

ELECTRON

Subatomární částice se  záporným  elektrickým nábojem. Tvoří  obal atomu a radioaktivní záření beta (β–). Je nositelem náboje při vedení elektrického proudu.

ELEKTRICKÝ PROUD

ELECTRIC CURRENT

Fyzikální veličina charakterizující uspořádaný pohyb nositelů elektrického náboje, resp. jeho množství prošlého za jednotku času. V elektrických rozvodech může být stejnosměrný, nebo střídavý.

ELEKTŘINA

ELECTRICITY

Souhrn projevů elektrostatického pole a elektrodynamických jevů, včetně elektromagnetismu. Proces výroby elektřiny lze obecně charakterizovat jako transformaci jiného typu energie na elektrickou.

ENERGIE ZÁŘENÍ

RADIATION ENERGY

Radiometrická veličina, resp. integrál zářivého toku, popisující v joulech masu energie, kterou zdroj předává do svého okolí. Člověk dokáže zrakově zachytit jen část spektra, tzv. světlo.

FERMI Enrico

(1901-54)
Italský fyzik v oborech beta- a gama- záření, tvůrce 1. jaderného reaktoru (Chicago-1942) a spoluautor kvantové teorie. Laureát Nobelovy cenu za fyziku. Více...

FUKUŠIMA

FUKUSHIMA

Jaderná elektrárna v Japonsku s dosud největší havárií z března 2011. Zemětřesení a následné vlny tsunami poškodily 4 ze 6 várných reaktorů BWR-5. Půda i oceán byly zamořeny radioaktivním materiálem.

FÚZE JADERNÁ

NUCLEARFUSION

Proces slučování lehkých atomových jader, při němž dochází k uvolnění energie. Lze ji vyvolat jak zvyšováním teploty a tlaku, tak mimo ně. Uvnitř Slunce probíhá v rámci tzv. proton-protonového cyklu.

GENERÁTOR

GENERATOR

Zařízení pro transformaci jiných druhů energie na energii elektrickou. Nejrozšířenější jsou stroje, které využívají točivé magnetické pole a cívky, v nichž se indukuje elektrické napětí.

HAHN Otto

otto_hahn.jpg(1879-1968)
Německý chemik, badatel v oborech radioaktivita a radiochemie. Laureát Nobelovy ceny za objev jaderného štěpení těžkých atomových jader.

HAVÁRIE – mezinárodní stupnice INES

 

 

ACCIDENT – INES international scale

Zavedla ji MAAE v roce 1991 pro komplexní a srozumitelné informování veřejnosti o závažných událostech na jaderných zařízeních. Má 8 stupňů (od 0 do 7). Nejhůře podle ní zatím obstály JE Černobyl a Fukušima.

IZOTOPY

ISOTOPES

Atomy téhož prvku, které se navzájem odlišují počtem neutronů. Izotopy vykazují stejné protonové číslo, ale různé nukleonové číslo. Vedle energetiky se využívají také v medicíně.

JÁDRO – slučování

CORE–merging

V průběhu jaderné reakce dochází k transformaci jader. Pokud se spojují, nebo přestavují, za vysoké energie dochází ke vzniku těžšího. 2 jádra vytvářejí jediné jádro s větším protonovým číslem.

JÁDRO – štěpení

CORE–fission

Štěpení jádra atomu nastartuje interakce jádra s neutronem. Štěpící se jádro se deformuje. Až odpudivé elektrické síly převáží, kladná dceřiná jádra se od sebe rozletí (rychlostí asi 10 000 km.s-1).

KONTEJNER

CONTAINER

Obří, zpravidla sudové, hermetizovatelné zařízení pro dočasné uskladnění vyhořelého paliva a vysoce radioaktivních materiálů. Odolá jak radiaci, tak vysokým teplotám a tlakům.

KONTEJNMENT

CONTAINMENT

Ochranná obálka z betonu a oceli, jež na jaderné elektrárně hermeticky zabezpečuje prostor okolo a nad reaktorem a chrání jej i tzv. primární okruh proti nebezpečným zásahům zvenčí.

KVARK

QUARK

Kvarky jsou elementární částice, ze kterých se skládají hadrony (protony a neutrony). Kvarky nemají vnitřní strukturu a jsou spolu s leptony a kalibračními bosony nejmenší známe částice, ze kterých se skládá hmota.

MAAE

Independent intergovernmental organization in the UN system for science and technology in the peaceful use of nuclear energy

Nezávislá mezivládní organizace v systému OSN pro vědu a technologii při mírovém využívání jaderné energie. Byla založena v roce 1957. ČR je členem od roku 1993.

NUKLEON

NUCLEON

Společný název pro proton a neutron, které tvoří jádro atomu. Jejich klidové hmotnosti jsou téměř shodné. Proton má kladný elementární elektrický náboj, neutron nulový.

NEUTRON

NEUTRON

Jedna ze základních stavebních částic atomového jádra. Subatomární částice bez elektrického náboje o hmotnosti 940 MeV.c-. Mimo atomové jádro je nestabilní, se střední dobou života 881,5 ± 1,5 s.

NEMOCI Z OZÁŘENÍ

RADIATION SICKNESS

Podle lékařů otrava organismu radiací. Akutní radiační syndrom se dostavuje poté, co lidské, nebo zvířecí tělo a jeho orgány byly vystaveny nadměrnému ionizačnímu záření.

NUKLID

NUKLID

Skupina atomů se stejným atomovým číslem (počtem protonů v jádře) i nukleonovým číslem (počtem nukleonů v jádře). „Různé" nuklidy jednoho prvku nazýváme izotopy (kupř. 235U a 238U).

OKRUH PRIMÁRNÍ

PRIMARY CIRCLE

Reaktory tlakovodního typu mají 2 uzavřené chladicí okruhy: primární a sekundární. V primárním okruhu koluje voda, která chladí přímo aktivní zónu reaktoru. Vysoký tlak zabraňuje vodě ve varu a vzniku páry.

OKRUH SEKUNDÁRNÍ

SECONDARY CIRCLE

Poté, co voda projde výměníkem, tzv. parogenerátotrem, ohřívá vodu sekundárního okruhu. Tepelná energie vznikající v reaktoru se pomocí primární vody předává do sekundárního okruhu. Zde se generuje teplá pára pro roztočení turbíny.

OKRUH CHLADÍCÍ

COOLING CIRCLE

Systém chlazení horké vody za jadernou elektrárnou protitlakem chladného vzduchu v obřích chladících věžích mimo reaktorovou zónu. Do ovzduší putuje jako čistá pára.

PALIVO – čerstvé

FUEL– Fresh

Obohacený, nebo přírodní uran, event. plutonium, jež se vkládají do různých typů reaktorů. Jednotlivé tablety se kompletují do palivových prutů a do aktivní zóny se spouštějí v hermetických palivových článcích.

PALIVO – vyhořelé

FUEL –spent

Palivové články se po skončení pracovního cyklu výjmou z reaktoru a bezpečně se přemístí do bazénu použitého paliva. Tam musí odpočívat pod vodou několik let, až jejich radioaktivita klesne (cca na 50 % původní hodnoty). Poté se deponují ve speciálních kontejnerech ve skladu použitého paliva.

POLOČAS ROZPADU

HALF-LIFE

Doba, za níž se počet jader radioaktivního prvku, či izotopu zmenší na polovinu. U konkrétních prvků kolísá od několika sekund, po tisíciletí. Při rozpadu vzniká radioaktivita.

PROTON

PROTON

Subatomární částice s kladným elementárním elektrickým nábojem tj. 1,6 × 10−19 C a hmotností 938 MeV.c-2. Je považován za stabilní částici a jeho poločas rozpadu se odhaduje na 1 035 let.

RADIOAKTIVITA

RADIOACTIVITY

Tato samovolná přeměna jader nestabilních nuklidů na jiná jádra, při níž se generuje ionizující záření, může být přirozená (probíhá v přírodě), anebo uměle vyvolaná (tzv.transmutace).

RADIOIZOTOP

RADIOISOTOPES

Nestabilní prvek (resp. izotop prvku) se dokáže samovolně transformovat na radioizotop jiného prvku. Přitom emituje záření alfa, beta, nebo gama. Radioizotopy se využívají kupř. v medicíně.

RADIONUKLID

RADIONUCLIDE

Podle vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb. - druh atomů, které mají stejný počet protonů, stejný počet neutronů, stejný energetický stav a které podléhají samovolné změně ve složení, nebo stavu atomových jader.

RADIOTERAPIE

RADIATION THERAPY

Typ léčení nádorů a metastáz citlivých na záření, s cílem nádor zničit a přitom minimálně poškodit okolní zdravé tkáně. České nemocnice ji při konkrétních diagnózách kombinují s chemoterapií.

REAKCE ŘETĚZOVÁ

CHAIN​​REACTION

Přeměna atomových jader (samovolná, anebo pod vlivem jiného jádra, či částice), při níž se transformuje struktura participujících jader i jejich pohyb. Řízená probíhá v jaderných elektrárnách. Neřízená při výbuchu pum.

REAKTORY IV.GENERACE

GENERATION IV NUCLEAR REACTORS

Nová technika pro efektivnější a bezpečnější výrobu energie. Mj. dokáží lépe využít jak čerstvé palivo U235, U238 i thorium232), tak tzv. vyhořelé palivo z dosavadních reaktorů.

SARKOFÁG

SARCOPHAGUS

Původně schránka pro uložení rakve s nebožtíkem. Po havárii JE Černobyl obří železobetonová konstrukce nad poškozeným reaktorem a některými segmenty primárního okruhu.

SIEVERT

SIEVERT

Jednotka dávky ionizujícího záření, příp. dávkového ekvivalentu (Sv). Byla pojmenována po průkopníkovi radiační ochrany R.M. Sievertovi (1896-1966).

SÚJB

State Office for Nuclear Safety

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, jenž jako  ústřední orgán státní správy dozoruje využívání jaderné energie a ionizujícího záření, oblast radiační, jaderné, chemické a biologické ochrany.

ŠTĚPNÁ REAKCE

NUCLEAR FISSION

Proces, při němž dochází k rozbití jádra nestabilního atomu, a to vniknutím cizí částice (nejčastěji neutronu). Výsledkem je uvolnění značného množství energie. Poprvé (v roce 1938) ji registrovali O.Hahn a F.Strassmann u izotopu U235.

TEMELÍN

TEMELIN

Jaderná elektrárna cca 24 km severně od Č.Budějovic. Elektřina se zde vyrábí ve 2 výrobních blocích s tlakovodními reaktory VVER 1000 typu V 320. Do roku 2023 by k nim měly přibýt další 2 reaktory.

TERMOJADERNÁ REAKCE - ŘÍZENÁ

 

 

THERMONUCLEAR REACTIONS - controlled

Při řízené reakci uranového paliva v jaderném reaktoru se kinetická energie štěpených elementů transformuje na teplo. Lidé dokáží vznikající energii využít k mírovým účelům. Poprvé jí realizoval (s použitím moderátoru) E.Fermi (Chicago-1942).

TERMOJADERNÁ REAKCE – NEŘÍZENÁ

 

 

THERMONUCLEAR REACTIONS - uncontrolled

Samovolná přeměna atomových jader, do níž se zapojují všechny vzniklé neutrony. Končí výbuchem s devastujícími mechanickými i radiačními účinky na okolí. Poprvé (v podobě atomové bomby)  v rámci vojenského projektu Manhattan16. července 1945 v poušti White Sands.

THREE MILE ISLAND

THREEMILEISLAND

Americká jaderná elektrárna u pensylvánského Harrisburgu, kde došlo 28.3.1979 k částečnému roztavení II.reaktoru, k zamoření provozní budovy a k úniku cca 2,5 mil. curie radioaktivního plynu do atmosféry.

TOKAMAK

TOKAMAK

Zařízení, jež vytváří toroidální magnetické pole. Vědci ho používají jako nádobu pro uchovávání vysokoteplotního plazmatu. U jeho zrodu v 50.letech XX.století stáli I.J.Tamm a A. Sacharov.

TURBÍNA

TURBINE

Mechanický rotační stroj, jímž v elektrárnách proudí horká kapalina nebo plyn. Kinetická, tepelná a tlaková energie proudícího media uvádí do rotačního pohybu hřídel a v alternátoru poslouží k výrobě elektřiny.

TURBOGENERÁTOR

TURBOGENERATOR

Elektromechanické soustrojí (turbína a elektrický generátor) propojené navzájem společným hřídelem. I v jaderných elektrárnách slouží k přeměně tepelné a mechanické energie na elektrickou.

URAN

URANIUM

Pro astronomy planeta, pro energetiky radioaktivní chemický prvek. Tento aktinoid objevil M.H. Klaproth (1789). Základní součást kazety s obohaceným palivem, jež se vkládá do jaderného reaktoru.

ÚLOŽIŠTĚ VYHOŘELÉHO PALIVA - dočasné

SPENT NUCLEAR FUEL STORAGE - temporary

Zčásti vyhořelé palivo se po vyjmutí z reaktoru bezpečně umístí nejdříve pod stínící vodou v bazénu vyhořelého paliva. Po poklesu radioaktivity a za předepsaných podmínek pak putuje ve speciálních kontejnerech na dočasná úložiště.

ÚLOŽIŠTĚ VYHOŘELÉHO PALIVA - trvalé

SPENT NUCLEAR FUEL STORAGE - permanent

Vyhořelé palivo v kontejnerech lze buď přepracovat, anebo je časem přesunout do podzemních trvalých úložišť. První se už budují ve Skandinávii. V ČR má vzniknout nejpozději do roku 2060.

VĚŽ CHLADÍCÍ

COOLINGTOWER

Obří válcovité zařízení v elektrárnách a v těžkých průmyslových provozech pro ochlazování použité chladicí vody na teplotu, která umožňuje její ekologicky akceptovatelné vypuštění do atmosféry.

VILLARD PAUL ULRICH (1860-1934)

villard.jpgFrancouzský fyzik. Objevil fotografický, tzv. Villardův jev: obrazy vytvořené rentgenovým zářením při osvětlení bílým světlem zeslabují.

VOLTA A.G. (1745-1827)

Vynálezce 1.použitelné batérie (1800). Vedle experimentů s elektročlánky se zabýval rovněž vývojem kondenzátorů a elektrometrů. Voltovo jméno nese základní  jednotka elektrického napětí 1 V.

VÝZKUM – JADERNÝ

RESEARCH –NUCLEAR

Jedna z odborně i kapacitně nejsložitějších vědeckých aktivit současnosti. V ČR se mu vedle akademických pracovišť dominantně věnuje ÚJV v Řeži u Prahy. V evropském měřítku – ženevský CERN.

WATT JAMES (1736-1819)

Skotský mechanik a vynálezce. Vylepšil konstrukci parního stroje a jeho setrvačník. Zkonstruoval odstředivý regulátor, vývěvu a dvojcestný ventil. Upřesnil fyzikální pojem práce. Více...

ZÁŘENÍ ALFA

ALPHA RADIATION

Částice alfa vyzařují některá radioaktivní jádra atomů. Označují se buď symbolem α , anebo He2+. Tvoří je 2 protony a 2 neutrony. Tok α částic se nazývá záření alfa. Tento nejslabší druh jaderného záření lze odstínit už listem papíru.

ZÁŘENÍ BETA

BETA RADIATION

Fermiony, částice hmoty (elektrony nebo pozitrony), generují radioaktivní jádra prvků při beta rozpadu. Nesou kladný, nebo záporný elektrický náboj. Jejich rychlý pohyb lze ovlivňovat elektrickým polem. Zabrzdí je hustší materiály, nebo kovy o šířce 1 mm.

ZÁŘENÍ GAMA

GAMMA RADIATION

Druh ionizujícího záření vznikající při jaderných a subjaderných procesech. Toto vysoce energetické elektromagnetické záření může vyvolat u živých organismů vnější popáleniny, onkologická onemocnění a  genové mutace.

 
Nukleon > Nukepedia